O Wędkowaniu i Akwarystyce


Idź do treści

Menu główne:


Regulamin PZW

Wedkarstwo

Spinning

- WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowy Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtio fauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego /PZW/ zarówno zrzeszonych w związku , jak i nie zrzeszonych obywateli polskich i obcokrajowców. Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe przepisy W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Amatorski połów kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.

PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym regulaminie, po opłaceniu stosownych składek

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym z pużniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnienie osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez opiekuna.

5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

6. Młodzież niezrzeszona w wieku do lat 14 ma prawo wędkować w ramach uprawnień i limitu dziennego połowu ryb swojego opiekuna metodą spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
- w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, mają prawo wędkować dwie osoby każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną
wędkę.

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu lub koła. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującemu członkowi PZW.

8. Posiadaczowi odznaki ,,Wzorowy MłodyWędkarz",który nie ukończył 14 lat, przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkami PZW z zastrzeżeniem pkt.4

9. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody,a także do przybijania i cumowania do brzegu sprzętu pływającego jeśli lokalne przepisy wydane przez uprawnione organy nie stanowią inaczej.

10.Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi jedną ze swoich wędek do wędkowania w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczenia przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowie nie na dwie wędki.

OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: Kartę wędkarską, legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia składek

2.Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowiska wędkujący powinien zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w regulaminie Odstępy te mogą być zmniejszone za zgodą wędkarza, który pierwszy zajął dane stanowisko.

4.W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.

5.Wędkarz jest zobowiązany posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6.Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum - 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu ryb.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczeń wody lub jego skutków jak np; śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd koła lub okręgu PZW, policję, albo najbliższy organ administracji publicznej.

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej lini bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek


1. WĘDKA
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm. do którego przymocowana jest linka zakończona;
a) Jednym haczykiem z przynętom, albo,
b) Nie więcej jak dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe; przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione na bok w taki sposób, aby nie wystawały one poza obwód koła o średnicy 30 mm albo,
c) Sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.
d) Przy połowie ryb spod lodu:jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione tak aby nie wystawały poza obwód koła o średnicy 30 mm. albo
e) Sztuczną przynętę wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób by nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 mm.

2. PRZYNĘTY
a) Jako przynęty mogą być stosowane; przynęty naturalne, zwierzęce, roślinne, sztuczne.
b) Zabrania się stosowania jako przynęt / zanęt; zwierząt i roślin chronionych, ikry rybiej
c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym
d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty. Do przynęt tych zaliczamy umownie również sery.
e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych i sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większej niż szerokość przynęty sztucznej/ z tolerancją do 2 mm.
f) Sztuczne muchy to grupa przynęt wykonanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiałów.

3. WĘDKOWANIE
3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować z brzegu przez całą dobę, z wyjątkiem wybranych wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze PZW, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu / 1 godzina przed wschodem słońca i 1 godzina po zachodzie słońca.
3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak; tarliska, krzewiska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach hodowlanych i ochronnym.
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowu ryb.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno;
a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych.
b) sprzedawać złowionych ryb.
c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska.
d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m. od ; jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń spiętrzających wodę. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi wodne.
e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m. od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu.
f) łowić metodą szarpaka.
g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody
h) posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
i) łowi ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września.
j) stosować sztucznego światła, służącego do lokalizowaniu bądż zwabianiu ryb na stanowisko.
k) kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej.
l) wędkować z mostów.
m) obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania
3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkiej nici, rozpiętej na cztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godziny
3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie wypuszczone z całą ostrożnością do wody, nawet gdy ich stan nie wskazuje na jakiekolwiek szanse przeżycia.

ŁOWIENIE RYB SPOKOJNEGO ŻERU
1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku
3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odległości od innych wędkujących.
a) łowiąc z brzegu---------------------------10m.
b) między łodziami---------------- ----------20m.
c) między łodzią a brzegiem------------------50m.

ŁOWIENIE RYB DRAPIEŻNYCH
1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno używać jednej wędki uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.
3. Łowiąc ryby drapieżnych na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości
pomiędzy wędkującymi.;
a) łowiąc z brzegu---------------------------30m.
b) łowiąc z łodzi lub brodząc-----------------50m.

ŁOWIENIE RYB ŁOSOSIOWATYCH
1. Łowienie ryb łososiowatych dozwolone jest wyłącznie na przynęt y sztuczne z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych wymienionych w informatorze wód krainy pstrąga i lipienia z wyłączeniem pstrąga tęczowego a) w innych wodach nie objętych informatorem krainy wód pstrąga i lipienia, łowienie tych ryb dozwolone jest na przynęty dopuszczone przez uprawnionego do rybactwa.

2. Przy łowieniu ryb łososiowatych metodą spinningową lub trollingową obowiązują te same zasady, jak przy łowieniu ryb drapieżnych.

3. Przy łowieniu metodą muchową obowiązkiem wędkarza jest przestrzeganie następujących zasad;
a) przy łowieniu w wodach krainy ryb łososiowatych wolno posługiwać się tylko jedna wędką,
b) wędka stosowana w metodzie muchowej musi być wyposażona w sznur muchowy i kołowrotek o szpuli ruchomej. Żyłkę wolno stosować wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości wędziska
c) nie wolno stosować więcej niż dwóch sztucznych much na jednej wędce,
d) nie wolno stosować dodatkowego zewnętrznego obciążenia linki lub przyponu. (Dopuszczalne jest stosowanie linki obciążonej w swej konstrukcji.)
e) w wodach krainy ryb łososiowatych, w których dopuszcza się łowienie na przynęty roślinne wolno obciążać wyłącznie zestaw z przynętą roślinną. Zabrania się dodatkowego uzbrojenia takich zestawów sztuczną przynętą,
f) złowione ryby łososiowate, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić natychmiast po złowieniu,
g) przy łowieniu ryb łososiowatych w wodach udostępnionych tylko do łowienia na sztuczną muchę, zakazuje się stosowania kuli wodnej, a także innych zastępujących ją przedmiotów

ŁOWIENIE RYB SPOD LODU
1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.

2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonywać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachowywać odległości nie mniejsze niż 1 m.

4. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m.

5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu


OCHRONA RYB
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb;

- boleń------------------------------------------------- do 40 cm.
- brzana karpacka------------------------------------- do 20 cm.
- brzanka---------------------------------------------- do 20 cm
- brzana----------------------------------------------- do 40 cm
- certa------------------------------------------------- do 30 cm.
- głowacica-------------------------------------------- do 70 cm.
- jaż---------------------------------------------------- do 25 cm.
- jelec-------------------------------------------------- do 15 cm.
- karp-------------------------------------------------- do 30 cm. / nie dotyczy rzek /
- kleń--------------------------------------------------- do 25 cm.
- lin----------------------------------------------------- do 25 cm.
- lipień--------------------------------------------------do 30 cm.
- łosoś--------------------------------------------------do 35 cm.
- miętus-------------------------------------------------do30 cm.
/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi / miętus do 25 cm.
/ w pozostałych wodach /
- pstrąg potokowy---------------------------------------do 25 cm.
/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej żródeł do ujścia Sanu oraz w Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach /
/ w pozostałych rzekach ----------------------------- do 30 cm. /
- rozpiór------------------------------------------------ do 25 cm.
- sandacz----------------------------------------------- do 45 cm.
- sapa-------------------------------------------------- do 25 cm.
- sieja-------------------------------------------------- do 35 cm.
- sielawa------------------------------------------------do 18 cm.
- sum----------------------------------------------------do 70 cm.
- szczupak---------------------------------------------- do 45 cm.
- świnka------------------------------------------------ do 25 cm.
- troć--------------------------------------------------- do 35 cm.
- troć jeziorowa---------------------------------------- do 50 cm.
- węgorz----------------------------------------------- do 40 cm.
- wzdręga---------------------------------------------- do 15 cm.

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb;
- boleń----------------------------------------------- od 1 stycznia do 30 kwietnia
- brzana karpacka---------------------------------- od 1 stycznia do 15 lipca
- certa----------------------------------------------- od 1 września do 30 listopada / w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do ujścia /od 1 stycznia do 30 czerwca / w rzece Wiśle powyżej zapory i pozostałych rzekach /
- głowacica---------------------------------------------- od 1 marca do 31 maja
- lipień--------------------------------------------------- od 1 marca do 31 maja
- łosoś--------------------------------------------------- od 1 pażdziernika do 31 grudnia / w Wiśle i dopływach powyżej zapory Włocławek / w pozostałym okresie zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele /
a) od 1 grudnia do końca lutego /na odcinku Wisły od zapory we Włocławku do ujścia/
b) w okresie od 1 marca do 31 sierpnia / zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele /
c) w pozostałych rzekach od 1 pażdziernika do 31 grudnia
- miętus ---------------od 1 grudnia do końca lutego /z wyjątkiem Odry od ujścia Warty do wód morskich /
- pstrąg potokowy--------- od 1 września do 31 stycznia / w Wiśle i jej dopływach od żródeł do ujścia Sanu, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy z Republiką Czech do ujścia rzeki Bystrzycy i jej dopływach
w pozostałych wodach-------------------------------- od 1 września do 31 grudnia.
- sieja--------------------------------------------------- od 15 pażdziernika do 31 grudnia.
- sandacz------------------------------------------------od 1 stycznia do 31 maja.
- sapy----------------------------------------------------od 1 kwietnia do 31 maja.
- sum---------------------------------------------------- od 1 marca do 31 maja / w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do wód morskich / w pozostałych wodach----od 1 listopada do 30 czerwca.
- szczupak-------------------------------------------- --od 1 stycznia do 30 kwietnia.
- świnka-------------------------------------------------od 1 stycnia do 15 maja.
- troć-----------------------------------------------------od 1 pażdziernika do 31 grudnia / w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku, / w pozostałym okresie zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele/od 1 grudnia do końca lutego / na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia / w okresie--- od 1 marca do 31 sierpnia zakaz połowu w piątki, soboty, niedziele /w pozostałych rzekach- od 1 pażdziernika do 31 grudnia.
- troć jeziorowa--------------------------------------- od 1 września do 31 stycznia.

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla danego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy to okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie chronionych;- alosa, babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplama, babka mała, babka piaskowa, ciosa, dennik, głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy, iglicznia, jesiotr zachodni, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, koza, koza złota, kur rogacz, minogi -wszystkie gatunki, parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, słonecznica, strzeble-wszystkie gatunki, śliz, wężynka

6. Rak błotny i szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk;
7.1. W ciągu tygodnia / od poniedziałku do niedzieli/
-głowacica-----------------------------------------------------------------------1 sztuka
7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 ----------------------------- sum 1 szt
- troć jeziorowa, troć i łosoś / łącznie / --------------------------------------2 sztuki
- boleń, karp, lipień, pstrąg potokowy, amur bały, sandacz, szczupak, brzana, / łącznie 3 sztuki
- pstrąg tęczowy, i pstrąg żródlany / łącznie --------------------------------4 sztuki
- sieja, węgorz, lin / łącznie --------------------------------------------------4 sztuki
- świnka, certa / łącznie / -----------------------------------------------------5 sztuk
- jaż,kleń / łącznie / ----------------------------------------------------------10 sztuk
Łączna ilość złowionych ryb i zabranych z łowisk wymienionych gatunków nie może przekraczać 10 szt. w ciągu doby

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg. wciągu doby.

9. Limity nie dotyczą; krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w - Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego -

11. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddawać się kontroli prowadzonej przez:
a) funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej.
b) funkcjonariuszy Policji.
c) członkowi Społecznej Straży Rybackiej.
d) członkowi Straży Ochrony Mienia PZW.
e) członkowi Państwowej Straży Łowieckiej.
f) członkowi Straży Leśnej.
g) członkowi Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych.
h) Uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek; okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje

prawne

Strona główna | Akwarystyka | Wedkarstwo | Co nowego | Linki | O mnie | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego